آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1383/04/06 ساعت 10:31 ق.ظ

عشق

به نام آنکه آشنایی را در لبخند و جدایی را در اشک آفرید

ازطرف داش مهی