آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1383/04/17 ساعت 02:24 ب.ظ

سکوت

از دست تو رنجیدم چیزی نگفتم
با دیگرانت دیدم چیزی نگفتم
کلی سفارش کرده بودی من نفهمم
این نکته را فهمیدم چیزی نگفتم

داش مهی