آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1383/05/08 ساعت 03:11 ب.ظ

ترجمان تو چیست ؟

بیهوده واژه ها را زحمت دادم !!!
نه عشق نه خاکستر نه درد هیچ کدام ترجمان تو نبودند...
شهاب