آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

اگه به تو دل داده ام منو ببخش که ساده ام

     اگه به خاک افتاده ام ولی هنوز آزاده ام

           هنوز همون ساده دلم هنوز همون آواره ام

    میخوای بدونی چی میگم میخوای بدونی من کی ام

             یه عاشقم

داش مهی