آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/11/12 ساعت 01:22 ب.ظ

این یک داستان نیست !

پر سید : به خاطر کی زنده هستی ؟ با اینکه با تمام وجودم می خواستم داد بزنم "به خاطر تو "  گفتم :"به خاطر هیچ کس"

پر سید : پس به خاطر چی زنده هستی ؟ با اینکه دلم داد میزد "به خاطر دل  تو "با یه بغض عجیبی بهش گفتم :"به خاطر هیچ چیز"

ازش پرسیدم  : تو به خاطر چی زنده هستی ؟ در حالی که اشک تو چشاش جمع شده بود گفت : به خاطر کسی که به خاطر هیچ زندست  یا  شایدم  به خاطر اینکه یه روز" هیچ "  بشم .

خدایا این قفل دلم رو کی بازمکنی !