آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/12/08 ساعت 01:50 ب.ظ

دلداده

مدهوش آن نیست که مشغول جام و سرگرم باذه است.

مدهوش آن است که از شام تا سهر برای باختن هستی خویش

به بهای نگاهی آماده است.پس او که بی باده آماده است دلداده است.