آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/12/08 ساعت 10:20 ب.ظ

nobody

طبق معمول قابل ترجمه نبود !

NoBody Wants You

   NoBody Makes You Happy

        NoBody Loves You

             NoBody Wants Good Things For You !

                 NoBody Cares About You !

                    Dont Cry !! MY NAME IS NoBody!!