آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/12/11 ساعت 11:18 ق.ظ

کارشناسی عشق در 90

زیبا سلام

پرچم کمکداور سرنوشت مدتهاست به علامت در آفساید ماندن شادیهایم بالاست .

نتیجه سرنوشت من وزمستان با هم به تساوی کشیده شد، درحقیقت بازی به نفع

تو تمام شد. تقدیر،قـانون گل نهایی را منحل کـردتا مبادا توباگل لبـخندت دروازه

سکوت مرا بشکنی . سرنوشـت حتـی ثانیـه ای وقت اضـافی برای بازپس گرفتـن

انتقامم ازغم تو منظورنکرد.قلب بیشترین گل را از توخورد، تودروازه قلـبـم را با

مهارتی عجیب گشودی وترجیـح دادی که دروازه سـکوتم همچـنان بسـته بماند.

شنیدم که تکل ازپشت کارت قرمزدارد، نمی دانم ان زمـانی که سرنوشت به تنـها

بخش باقی مانده ازآرزوهای من پشت پا زد،داورها کـجا بودند؟ هیــچ کس حتی

کارت زرد نشانش نداد،چرا هیچ داوری خطاهای سرنوشت را نمی بیند.

زیبا! سکوت تو خطای مسلّمی است که پنالتی دارد، زیبا! غمت آرزوهـایم را درو

کرد، مدّت هاست که تو دفاع آخـر یا همان عقل مرا به شدّت مصـدوم کرده ای،

یاد تو داءم با ضربه ای آزاد درست کناردروازه های قلبم آتش به جانم می زتد.

حقّا که   دروازه خودرا بسـتـی ونـقـطه ضـعف دل رسـوای مـرا یـافـتـی ،

زیبا! قضیه یک کرنرساده نیست ،  تو ازهمه طرف به مـن گل زدی ، درد دلهـایم

را به اوت نزن ، خدا اینها شوت های هوایی یک نفس نیستند،ضد حمله هم نیستند

که دفعشان کنی ، زیبـای من نـگذار فراق تو درهـمین بازی نخست ازدورشـرکت

کنندگان درمسابقه زندگی جام پیکارحذفم کند،زیبا توچه آسان مـرا ازاوج جـدول

آرامش به دسته آخردلواپسی فرستادی من فقط ازتوگل خوردم ، حـالاکـه درکـم

می کنی با مهربانیت برایم ازتقدیر،آوانتاژ بگیر،زیبا یادتودربین نوددقیقه صبوری

وتحمّل هم رهایم نمی کند،تورابه خدا تجدید نظرکن ،تو دیگرکارت قرمزنشانم نده

کسی که خودش یک کارت زردهم نداردآن قدرمهربان است که گمـان نمی کنم به

کسی که خطایش تنها دیوانگی اوست قرمزنشان دهد، زیبا! مـحرومم نکن ،بـگذار

تماشایت کنم تازندگی کنم ،من بادیدار تو زمین وتوپ تقدیررا خواهم بوسید وبا

افتخار به عنـوان پیش کسوتی درعشـق برای هـمیشه باجـام زنـدگی خداحافظی

خواهم کرد.

                                             

                                     کسی که نبودن تو حتّی درتخیّلش هم نمی کنجد