آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1386/11/13 ساعت 09:24 ب.ظ

طلب عشق

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم

                           گر چه در خود بشکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

                           طلب عشق زهر بی سروپایی نکنیم

                                                         داش مهی