آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1388/11/05 ساعت 04:31 ب.ظ

زندگی

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست 

 

                      هر کسی نغمه خود خواندو از صحنه رود 

                                

                                         صحنه پیوسته بجاست 

                            

 

                                                  داش مهی