آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/12/04 ساعت 10:03 ق.ظ

شاهزاده ای بااسب سیاه

دلم می سوزه برای تمام رویاهایی که نیمه تمام ماند

در یک غروب پاییزی شاهزاده ای سوار بر اسب سیاه آمد

 و با شمشیر نگاه خود تمام رویاهایم را گردن زد.

وملکه آرزوهایم را از من جدا کرد و با خود برد تا دور دستها...

و دیگر اثری از آنشاهزاده وملکه آرزوهایم وجود ندارد.

ومن در غروب پاییزی خود تنهای تنها در جاده های

بی کسی در انتظارشنشسته ام تا شاید روزی

 با اسب سفید خود برگردد و پاییز سرد مرا به بهاری زیبا

و پر گل تبدیل کند.