آهو

تنها کسی که مرا درک می کند , یک روز مزا ترک می کند.

1384/12/10 ساعت 07:45 ب.ظ

لنگه !

شب بود‌ُ  شب گردیِ بارو‌ن‌ُ باد

 

                                                    رد شدم‌ُ چشام به چشماش افتاد

 

دیدم که زخماش همه از غربته

 

                                                    مثل خودم خسته و بی طاقته

 

دیدم‌ُ گفتم که نباید نشت

 

                                             یه عشق بیچاره‌َ رو دید ، رهاش کرد 

 

رفتم‌ُ‌ گفتم که چرا نشستی

 

                                                تلف نکن عمرت‌ُ دستی دستی

 

درسته که ازهمه تنهاتری

 

                                                 اسیر این دردای‌ِ زجر آوری

 

کفشای غیر‌َت‌ُ باید پا کنی

 

                                                 بگردی‌ُ  لنگَتو پیدا کنی